Činnosti:

 •  Vypracovanie projektovej dokumentácie stavieb pre územné rozhodnutie, pre stavebné povolenie a realizačný projekt

                         úpravy tokov

                         protipovodňových opatrení

                         mobilných protipovodňových zábran

                         vodovodov

                         splaškovej kanalizácie

                         dažďovej kanalizácie, odvedenia dažďových vôd

                         zakladania, rodinných domov, vodohospodárskych stavieb, inžinierskych stavieb, stavieb pozemného staviteľstva

                         pre odvod dažďových alebo splaškových vôd do vsakovania

                         čistiarni odpadových vôd, ORL, skládok TKO a iného odpadu, zberných dvorov, a iných ekologických stavieb

                         architektonických štúdii, návrhov interiérov

 • Návrh protipovodňových opatrení a príslušné poradenstvo
 • Vypracovanie štúdii na MVE (malé vodné elektrárne)
 • Vypracovanie návrhu a dodanie signalizácie pre meranie stavu toku
 • Vypracovanie statického posúdenia stavieb
 • Technické poradenstvo súvisiace s vodohospodárskymi a ekologickými stavbami, odvedením dažďových vôd,  ochrany proti povodniam
 • Činnosti vodohospodára
 • Poradenská a konzultačná činnosť
 • Poradenstvo v oblasti stavebníctva pre občanov so zníženou pracovnou schopnosťou a špeciálnymi potrebami
 • Kresličské a grafické práce
 • Návrh a grafické spracovanie vizitiek, plagátov, titulných strán knižiek a iných
 • Fotografické služby
 • Vydavateľská a edičná činnosť
 • Ponuka odborných kníh
 • Digitalizácia údajov (z VHS, Diapozitívov 36mm a 6×6 , negatívov, …..)
 • Sprostredkovateľská činnosť