Vážení priatelia 

V priebehu posledných rokov sme svedkami stále častejšie sa opakujúcich

pustošivých prírodných živlov, ktoré prichádzajú rýchlo, neočakávane s následkami na životoch ľudí, majetku, poľnohospodárskych plodinách, lesných porastoch. Myslím si, že prevencia a predchádzanie dôsledkov môže jednotlivcom, firmám a organizáciám ušetriť množstvo finančných prostriedkov, súvisiacich s likvidáciou následkov týchto udalostí.

Preto Vám ponúkame služby návrhu technického riešenia a vypracovania projektovej dokumentácie: úpravy tokov, ochrany proti povodniam, odvedenie zrážkových vôd a následné odvedenie z dotknutých oblastí do recipientu (toku) alebo do vsakovacieho systému, či iné najvýhodnejšie riešenie konkrétneho problému, ktoré môžu znižovať možnosť ohrozenia povodňami a sú prevenciou pred nimi. Každý takto vzniknutý problém sa rieši individuálne vzhľadom na geografické a hydrogeologické podmienky príslušnej lokality s prihliadnutím na udržateľnosť kvality životného prostredia .