Informácie o firme

Firma PROHU s.r.o. vznikla v decembri 2010, ako nástupca fyzickej osoby. 
Od roku 2006 sme sa zaoberali projekciou vodovodou a kanalizácií, postupne sa rozšírila ponuka na vsakovanie a odvedenia dažďových vôd.  Od založenia spoločnosti PROHU, s.r.o. sme začali ponúkať komplexné projektové riešenia vodohospodárskych, inžinierskych, pozemných stavieb v jednom balíku.

PROHU  poskytuje vypracovanie a sprostredkovanie nasledujúcich projektových dokumentácii všetkých stupňov (UR, DSP, RS)

 • Vypracovanie štúdii MVE (malých vodných elektrární)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie úpravy tokov
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie protipovodňových opatrení
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie mobilných protipovodňových zábran
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie vodovodov
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie splaškovej kanalizácie
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie dažďovej kanalizácie, odvedenia dažďových vôd
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie zakladania, rodinných domov,  vodohospodárskych stavieb
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie pre odvod dažďových alebo splaškových vôd do vsakovania
 • Sprostredkovanie PD a realizácie: čistiarni odpadových vôd, odlučovačov ropných látok, skládok TKO a iného odpadu, zberných dvorov, a iných ekologických stavieb
 • Sprostredkovanie architektonických štúdii, návrhov interiéru
ďalej poskytujeme 
 • Technické poradenstvo súvisiace s vodohospodárskymi a ekologickými stavbami, odvedením dažďových vôd,  ochrany proti povodniam
 • Vypracovanie návrhu a dodanie signalizácie pre meranie stavu toku
 • Vydavateľská a edičná činnosť
 • Grafické návrhy : reklám,vizitiek, titulných strán na knihy, …