1.)          Základové konštrukcie Silá Leopoldov

2.)          Verejný vodovod a kanalizácia pre lokality IBV v obciach Rovinka, Dunajská Lužná

3.)          Odvedenie dažďových vôd   –  dažďová kanalizácia v areáli firmy RETTENMEIER Tatratimber Liptovský Hrádok

4.)          Odvodnenie územia, odvedenie prívalových zrážok, dažďová kanalizácia – Slovenký Grob – obytná zóna Šúr

5.)          Odvedenie dažďových vôd z parkovísk Ružomberok – Baničná ulica, Liptovský Mikuláš

6.)          Úprava tokov pre AGG s.r.o. – úpravy tokov – križovanie tokov VTL  (STL)  plynovodov   (Bobrovec, Važec, Malužiná, Vadičov …)

7.)          Návrh osadenia RD do kopcovitého terénu – MARIANKA

8.)          Výkopy a základové konštrukcie – Hala Holcim Rohožník

9.)          Úprava toku a stabilita svahu pri toku – Marianka

10.)    Prekládka vodovodnej a kanalizačnej prípojky – Trenčianska vodohospodárska spoločnosť – Objekt v Liptovskom Jáne

11.)       Vypracovanie štúdie na MVE Liptovský Ján, riešené aj s protipovodňovou ochranou (časť projektu)

12.)      Odvedenie dažďových vôd do vsakovacieho systému – Areal Domus Senec

13.)    Napojenie rodinných domov na miestnu infraštruktúru  (verejný vodovod a kanalizáciu)  v obciach Rovinka, Dunajská Lužná, Liptovský Ján, Kvetoslavov, Miloslavov, …

14.)    Poradenstvo a konzultácie pri rekonštrukcii bytov pre EuroBuilding Slovakia s.r.o.

15.)    Návrh ORL (odlučovačov ropných látok) pre spevnené plochy a parkoviská v Liptovskom Mikuláši časť Podbreziny

16.)    Návrh a realizácia protipovodňovej ochrany rodinného domu v Liptovskom Jáne 

17.)    Návrh odvedenia splaškových vôd pre rodinný dom v obci  Hviezdoslavov

18.)    Dodanie projektovej dokumentácie RD v Liptovskom Jáne a stavebné úpravy popri výstavbe tohto RD

19.)    Návrh ORL pre spevnené plochy , parkoviská – Liptovský Mikuláš – Podbreziny

20.)    Návrh odvodňovacieho rigólu – Bratislava – Záhorská Bystrica

21.)    Vypracovanie štúdie na MVE BOCA 1, riešené aj s revitalizáciou a úpravou toku

22.)    Vypracovanie návrhu Edukačno-relaxačného detského ihriska pre hluchoslepých v Červenici

23.)    V ypracovanie návrhu protipovodňovej ochrany na bezmennom prítoku Jablonky v obci Hrachovište

24.)    Vypracovanie návrhu oddychovo-relaxačnej zóny pri bezmennom prítoku Jablonky v obci Hrachovište

25.)    Vypracovanie návrhu protipovodňovej ochrany na bezmennom prítoku Dudváhu v obci Hrachovište

26.)    Skompletovanie a dopracovanie PD skutočného vyhotovenia stavby (Penzión – Liptovský Ján, Rodinnýdom – Liptovský Ján a ďaľšie)

27.)    Vydavateľská činnosť – vydávanie odbornej a inej literatúry

28.)    Vypracovanie návrhov rekonštrukcií bytových jadier  (komplexne dodaná PD vrátane statického posudku a možnosti financovania)

29.)    Vypracovanie návrhu úpravy a revitalizácie záhrady – parku hotela v Liptovskom Jáne

30.)    Vypracovanie návrhov prístavby terasy pre hotel v Liptovskom Jáne

31.)    Vypracovanie návrhov oddychovej zóny pre hotel v Liptovskom Jáne s využitím jestvujúcich objektov

32.)    Poradenstvo a konzultácie pre MIOSTAV s.r.o.

33.)    Vypracovanie štúdie MVE – Liptovský Ján

34.)    Dodanie PD na RD (RD pre telesne postihnutého – na vozíčku)

35.)    Poradenstvo pri riešení stavieb pre postihnutých

36.)    PD – Rekonštrukcia a obnova odvodnenia časti miestnej komunikácie…. (Vrútky)

37.)    Návrh a dodanie PD na diaľkové telekomunikačné vedenie (Kotešová-Svederník , Kotešová-Veľké Rovné)

38.)    Vypracovanie PD vodovodov a kanalizácií pre IBV lokality (Liptovský Mikuláš – Ondrašová, Liptovský Trnovec, ….)

39.)    Sprostredkovanie meraní tlaku jestvujúcich vodovodov. (Liptovský Trnovec, ….)

40.)    Dodanie PD na telekomunikačné vedenie (Svederník – Lipová alej)

41.)    Grafický návrh – Svätojánske kúpele

42.)    Reklamné buletíny pre CPPPaP Liptovský Mikuláš

43.)    Tvorba a tlač máp sektorov pre – Majstrovstvá sveta v chytaní rýb na mušku – SRZ

44.)    PD a dozor – Prístavba a nadstavba RD v obci Uhorská Ves

45.)    PD Účelová komunikácia – Sv Jur

46.)    PD úpravy RD , v obci Uhorská ves (upravy rodinného domu na 2 bytové jednotky)

47.)    Grafický návrh rekonštrukcie kuchyne v bytovom dome (Liptovský Hrádok)

48.)    Rekreačné chatky (Podbanské, Zemplínska Šírava, Prešov, …..)

48.)    Poradestvo pri protipovodňových opatreniach  

49.)    PD – Prívod pitnej vody pre Slovryb Príbovce

50.)    Návrh požiarnej nádrže